OBCHODNÍ PODMÍNKY
Všeobecné obchodní podmínky

Tyto podmínky platí pro přímé objednání v internetovém obchodu www.mlsoty.cz, e-mailem a sms na telefon uvedené na www.mlsoty.cz a pro osobní odběr zboží na adrese uvedené na www.mlsoty.cz.

 

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi kupujícím a prodávajícím a jsou pro obě strany závazné.


Prodávajícím se rozumí provozovatel internetového obchodu www.mlsoty.cz, s obchodním názvem MLSOTY - KAKABOB, Michaela Šímová, Tylova 2203, Kladno - Bresson, 272 01, IČ : 88846679.


Kupujícím se rozumí spotřebitel, firma, instituce.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoliv spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů.Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v návrhu kupní smlouvy – objednávce.

Samotná kupní smlouva vzniká dodáním zboží.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

Ceny uvedené v internetovém obchodu www.mlsoty.cz jsou v Kč a bez DPH, prodávající není plátcem DPH.

Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

Pravopisné, tiskové a početní chyby stejně jako mimořádné změny cen jsou vyhrazeny.

Údaje uvedené na www.mlsoty.cz jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců.

Ve všech případech je nutno řídit se popisem na etiketě dodaného zboží.

V případě nesrovnalostí vás budu samozřejmě kontaktovat.

Zavazuji se, že svým odběratelům budu dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

 

II. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Nabízím vám možnost objednání zboží přímo z domova, kde můžete nakupovat prakticky kdykoliv.

Nabízím také možnost přímého výběru a osobního odběru zboží na adrese Tylova 2203, Kladno - Bresson a jeho zabalení do dárkové tašky. Před prvním přímým osobním odběrem je vhodné provést předchozí registrace na www.mlsoty.cz. Pokud to není z technického důvodu možné, zaregistruji vás na místě.

 

Zboží je možno objednat následujícími způsoby:

- v internetovém obchodu www.mlsoty.cz, kde můžete jednoduše a pohodlně objednávat pomocí nákupního košíku

- písemně na e-mail : info@mlsoty.cz

- sms na telefon : 776 633 166

Limitujícím faktorem v objednávce je celková finanční hodnota objednávky, viz.odstavec VI. Dodací a platební podmínky!

Jakákoliv z těchto forem je závazná. Podmínkou pro platnost vaší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Do poznámky vepište specifické požadavky k objednávce.

Objednávka je současně návrhem kupní smlouvy, samotná kupní smlouva vzniká vyzvednutím zboží.

Kupující obdrží automaticky e-malem potvrzení objednávky, pokud je objednání zadáno přes e-shop, nebo zasláno e-mailem. V případě objednání formou sms vám zašlu potvrzení buď sms nebo na e-mail, pokud ho uvedete, a to do dvou hodin od doručení vaší sms objednávky.

 

III. VRÁCENÍ ZBOŽÍ / ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pokud se jedná o osobní předání objednaného zboží, je povinností kupujícího si před převzetím veškeré zboží prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Obal by měl být celistvý a na obalu daného výrobku by měla být viditelně uvedená minimální trvanlivost produktu a jeho správné uchovávání.

Pokud se jedná o rozvoz na adresu uvedenou kupujícím, kdy vybrané zboží budu dodávat já osobně nebo mnou oprávněná osoba, platí následující :

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. Kupující má dále v souladu s §53, odst.7 a §54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14dnů od převzetí zboží.

Současně  s odstoupením od smlouvy je kupující povinen na své náklady vrátit na adresu prodávajícího objednané zboží, nejpozději do sedmi dnů od převzetí zboží.. Prodávající si ponechává při refundaci kupního obnosu právo na snížení hodnoty při poškození nebo částečném upotřebení zboží.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku předání zboží, a to v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné  změny ceny zboží. Před odstoupením je prodávající vždy povinen písemně, formou sms nebo e-mailem, tj.podle údajů uvedených v registračním formuláři, informovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, rozpor s kupní smlouvou, postupuje se v souladu s ustanovením §616 Občanského zákoníku.

 

IV. REKLAMACE / ZÁRUKA

Případná reklamace bude brána na zřetel pouze s dodáním původního obalu a účtenky, osobním doručením na adsesu Tylova 2203, Kladno - Bresson a to po předchozí písemné domluvě formou sms na telefon 776 633 166 nebo e-mailem na info@mlsoty.cz.

V případě jakýchkoliv závad, budu řešit danou situaci ihned.

Případné reklamace vyřídím k vaší spokojenosti individuální dohodou a v souladu s platným právním řádem.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným skladováním.

 

V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou Vaše osobní data důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům. Provozovatel zde čestně prohlašuje, že neprodávám, nepronajímám a ani jinak neposkytuji osobní data svých zákazníků žádné třetí straně. Osobní údaje budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, statistických a marketingových důvodů.

Kupující využíváním služeb internetového obchodu a přímým odběrem zboží dává souhlas ke shromažďování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace o zákazníkovi, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace).

Dle GDPR..získávám údaje pro objednávku při registraci zákazníkem, s údaji manipuluji pouze já jako fyzická osoba, web mi spravuje firma E-SHOP RYCHLE (vypracované směrnice aj.náležitosti dle zákona), data jsou chráněna v mezích zákona, archivace i skartace dat kontroluji já osobně (vymazání všech údajů ohledně objednatele a objednávek je 15 let od první registrace).

 

VI. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zboží je možné :

- osobně vyzvednout na adrese Tylova 2203, Kladno - Bresson, 272 01

- osobně převzít na adrese uvedé kupujícím v objednávkovém formuláři. Rozvoz je možný pouze u objednávky zboží převyšující celkovou hodnotu 500,-Kč. Individuální rozvoz je obecně stanoven na středu mezi 18 a 20hodinou, za cenu uvedenou dle lokality v následujícím seznamu :

Lokalita - A : Kladno - Bresson, Rozdělov, Ostrovec, Podprůhon, Habešovna, Centrum a Sítná za cenu 49,-Kč.

Lokalita - B : Kladno - Kročehlavy, Výhybka, Okrsek 0, 2 a 4 za cenu 79,-Kč.

Lokalita - C : Kladno - Švermov, Vinařice, Kamenné Žehrovice, Doksy, Družec, Velká Dobrá za cenu 99,-Kč.

Termín a místo dodání zboží je možné řešit individuální dohodou.

Pokud není dohodnuto jinak, jsou přepravní náklady účtovány kupujícímu přímo v e-shopové objednávce a  v objednávce zboží e-mailem nebo sms jsou přepravní náklady uvedeny zvlášť v příjmovém dokladu.

V případě, že není možné vyřídit objednávku ve smluveném termínu, budu vás neprodleně kontaktovat a dohodneme se na dalším postupu.

 


Platba je přijímána :

- v hotovosti

- bezhotovostně a to převodem na účet 19-8692970257/0100 u Komerční banky. Platba je na účet prodávajícího převedena nejpozději den před dodáním zboží nebo jeho osobním odběrem.

Pokud celková hodnota objednávky přesáhne 2000,-Kč, je nutné osobně dodat na adresu Tylova 2203, Kladno-Bresson 100% zálohu v hotovosti, nebo poslat na účet 19-8692970257/0100 100% zálohu vaší objednávky. Tato záloha musí být dodána, nebo připsána na účet nejpozději třetí den včetně odeslání vaší objednávky, abych mohla vybrané zboží připravit, nebo dodat nejpozději do čtrnácti dní od vaší objednávky. V případě objednávek nad 2000,-Kč vás budu neprodleně telefonicky kontaktovat pro ověření správnosti objednávky. Proto je nutné u všech objednávek přes e-shop nebo e-mail, uvádět pravdivé údaje jména, příjmení a telefonního kontaktu na vás.VII. AUTOMATICKÉ STORNO OBJEDNÁVKY

Platí pro objednávky do 3000,-Kč, u nichž byla zvolena platba předem převodem na účet. Objednávky neuhrazené do sedmi dnů, budou z účetních důvodů stornovány. Pokud budete mít i nadále o dané zboží zájem, je potřeba jej znovu objednat.

Pro objednávky nad 3000,-Kč, u nichž byla zvolena platba předem na účet. Objednávky neuhrazené do tří dní včetně odeslání objednávky budou z účetních důvodů stornovány. Pokud budete mít i nadále o dané zboží zájem, je potřeba jej znovu objednat.

 

 

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky oznámí vhodným způsobem na webových stránkách mlsoty.cz.